Disclaimer

Website disclaimer

Disclaimer voor uitvaartcentrum-vandenhout.nl

Op deze pagina vindt u de disclaimer van uitvaartcentrum-vandenhout.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Uitvaardcentrum van den Hout. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Uitvaardcentrum van den Hout is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Uitvaardcentrum van den Hout

GEEN GARANTIE OP JUISTHEID

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Uitvaardcentrum van den Hout te mogen claimen of te veronderstellen.

Uitvaardcentrum van den Hout streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Uitvaardcentrum van den Hout aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

WIJZIGINGEN

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van uitvaartcentrum-vandenhout.nl op deze pagina.